HỆ THỐNG QUẢN LƯ TÀI CHÍNH HẢI DƯƠNG

 

I- HỆ THỐNG TỔNG HỢP QUẢN LƯ THU-CHI NSNN

CÀI ĐẶT HỆ THỐNG TRỰC TUYẾN:

1- Bộ cài cho đơn vị sử dụng NSNN (HCSN,KTX,...)

2- Bộ cài cho đơn vị cấp trên Tổng hợp báo cáo (STC-PTC)

3- Đăng nhập trực tuyến QLTC

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN:

1- Phần mềm hỗ trợ UltraViewer

2- Phần mềm hỗ trợ AnyDesk

3- Phần mềm hỗ trợ Teamviewer

 

HỖ TRỢ QUA ĐIỆN THOẠI

0397.908.567 – 0987260481 - 0983.328.746 - 0912.524.794

 

TÀI LIỆU HỖ TRỢ:

1- Hướng dẫn sử dụng QLTC-P2 (Xă)

2- Danh sách Mă Địa bàn - QHNS (Xă)

3- Hướng dẫn sử dụng QLTC-P3 (HCSN)

4- Danh sách Mă Địa bàn - QHNS (HCSN)

 

PHẦN MỀM HỖ TRỢ KHÁC:

1- Bộ cài Tabmis

2- Kế toán HCSN (2020; 2019; 2017; 2014; 2012; 2009)

3- Kế toán Xă (2020; 2019; 2017)

4- Office2003 - Office2010 - Office2013 - Office2016

5- Nâng cấp Office 2003

================================================================

 

II- HỆ THỐNG CSDL QUẢN LƯ TÀI SẢN CÔNG

1- Đăng nhập hệ thống

2- Điện thoại hỗ trợ:

0977.663.985 - 0985.698.535 - 0983.328.746 – 0979.333.140

 

===================================================

 

III- HỆ THỐNG QUẢN LƯ LƯƠNG

1- Đăng nhập hệ thống

2- Điện thoại hỗ trợ:

0938.523.999 - 0976.444.012 - 0337.095.408 

===================================================

 

IV- HỆ THỐNG SAO LƯU DỮ LIỆU

1- Đăng nhập hệ thống

2- Cài đặt Sao lưu dữ liệu

3- Điện thoại hỗ trợ:

0979.268.341 - 0946.280.308 - 0983.328.746 – 0375.461.918